می 7, 2014
filter environment

فیلتر های دوستار محیط زیست

استفاده از فیلتر ها معمولا برای حذف ذرات معلق در مایعات و گازها است . اما فیلترهایی هست که می توان از آن برای حذف دوده قبل از خروج از دودکش ستفاده کرد.