می 3, 2014
انواع-خوردگی

انواع خوردگی فلزات

فلزات در زندگی روز مره کاربردهای فراوانی دارند . اما به مرور زمان با اکسیژن هوا یا آب واکنش می دهند .
مارس 15, 2017
inhibitor

پیش گیری از خوردگی