می 4, 2014
انواع-صابون--دوستار-پوست

انواع صابون

صابون اولین شوینده ای بود که انسان توانست آنرا بسازد و تاریخچه ای دارد به بلندای تاریخ روم....